เผยแพร่ผลงานวิจัย "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงงานฐานวิจัย 14 ขั้นตอน โดยใช้ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล"

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found