วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เป็นประธานการประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ รับฟังปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน ในรอบเดินที่ผ่านมา และร่วมหาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found