วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดสตูล

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดสตูล โดยมีนางสาวมัสหลัน สาเอียด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลสตูล

สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและผู้ที่สนใจ เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบวิธีที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทางการศึกษาปฐมวัยมีผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และครูผู้สอน ได้ส่งผลงาน จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ผลงาน ด้านผู้บริหาร จำนวน ๒ ผลงาน จากโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล ด้านครูผู้สอน จำนวน ๘ ท่าน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล จำนวน ๗ ท่าน จากโรงเรียนในสังกัด อปท.สตูล จำนวน ๑ ท่าน โดยมีคณะกรรมการ จำนวน ๕ ท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ร่วมกันทุกภาคส่วนภายในจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found