วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประชุมติดตามการดำเนินโครงการของจังหวัดในพื้นที่ดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดการประชุมติดตามการดำเนินโครงการของจังหวัดในพื้นที่ดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น ๒ โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖ เป็นประธานการประชุม และมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการ ภาค๖ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฎิบัติระดับภาค โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG๔) โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

โครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ทางทะเล สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ โครงการแผนธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๖

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found