วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยมีนางสาวมัสหลัน สาเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวเดือน โพธิรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ในการกำกับติดตามในครั้งนี้

สำนักงานศึกษาธิการภาค๖ ดำเนินการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา” ไปแล้วเมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ๓ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล๒.โรงเรียนมำบาอูลอูลูม ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล๓.โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found