วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Google Meet

เพื่อร่างยุทธศาตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการในการพัฒนาอย่างแท้จริง และเป็นกรอบสำคัญของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found