วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค. – ๓๑ พ.ค.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

สำหรับโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมุ่งให้การศึกษา ต้องสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน ๔ ด้าน ประกอบด้วย๑. การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง๒. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม๓. การมีงานทำ มีอาชีพ ๔. การเป็นพลเมืองดี

ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติในแต่ละภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ พระราชกรณียกิจ ของพระราชวงศ์จักรี และส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ มีจิตสำนึกรักและภูมิใจ ในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found