ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑๒ คน จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น ๒๕ คน ประกอบไปด้วย ๓ รางวัล ผลการคัดเลือกดังนี้

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found