วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจังหวัดสตูล โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล

พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ที่จะสร้างเครือช่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดสตูล โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับการใช้ชีวิต เพื่อสนองการพัฒนาประเทศชาติต่อไป.

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found