วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กาพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ พร้อมบรรยายพิเศษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ การวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ และ การกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และการกำหนดโครงการสำคัญ

วัตถุประสงค์เพื่อ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องในการจัดการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร่วมไปถึงสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found