วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีความรักความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เรียนรู้นวัตวิถีท้องถิ่นและชุมชน วิถีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและชุมชน และรู้เท่าทันสื่อสู่การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found