ปี 2565

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของศธจ.สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

    • ข้อมูลรายงานผลการดำเนินการระบบดิจิทัลเทคโนโลยี
    • ข้อมูลสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบกับปีฐาน
    • ข้อมูลสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบกับปีฐาน
    • ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น