ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิธีการตรวจสอบข้อมูล

  1. เลือกประเภทวิชาชีพทางการศึกษา (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์)
  2. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  3. หรือใส่เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
  4. คลิก ค้นหา