ดาวโหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับคุรุสภา

การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ชาวไทย)
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
⇒ คส.01.10 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
คส.01.20 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
คส.01.30 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
คส.01.40 – แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู 
เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย
แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เอกสารสำหรับครูชาวต่างประเทศ (Foreign Teachers)
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน