วิธีการตรวจสอบข้อมูล
  1. เลือกหลักสูตรที่รับรอง
  2. กรอกชื่อมหาวิทยาลัย
  3. เลือกปีการศึกษา
  4. กรอกข้อมูลสาขาวิชา
  5. กรอกข้อมูลวิชาเอก
  6. คลิก “ค้นหา”

ท่านสามารถค้นหารายชื่อสถาบันผลิตครูที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ตามหลักสูตรต่อไปนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2563
  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2562
หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี)
  
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
  
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)
  
หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)
  
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)
  
หลักสูตรปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)