ตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ท่านสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลือกประเภทวิชาชีพที่ต้องการตรวจสอบ