องค์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล

อำนาจหน้าที่อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล

1.เสนอแนะการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

2.เสนอแนะการรับนักเรียน การติดตามนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับให้ได้เข้าเรียนทุกคน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมาย

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล