คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล