การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Corruption)
ไม่รับของขวัญของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรคุณธรรม

กิจกรรมการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)