กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

บุคลากร กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายอดุลย์ หลีมานัน
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางพรพิศ จันทรโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววรัญญาภรณ์ หลีหนุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ