บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

 

นายชยวัฒน์ ภูขะโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายธีระยุทธ ชาตรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ