กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานคุรุสภา

พระราชบัญญัติ

มาตรฐานวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ