ยินดีต้อนรับสู่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการศึกษา   ดาวน์โหลด

2. ระเบียบ ก.ค.ศ.    ดาวน์โหลด

3. คลังข้อกฎหมาย / สำนักงาน ก.พ.                                                                                            

    3.1  ว5/2560 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    

    3.2  การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา

4. พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ดาวน์โหลด                                                                                     

5. คำสั่ง คสช. / ประกาศ ศธ. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ดาวน์โหลด                                      

6. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดาวน์โหลด                                                                                           

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ดาวน์โหลด       

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554  ดาวน์โหลด

9. คู่มือการปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552  ดาวน์โหลด

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่ สำนักงาน

อาคารหอสมุดกลางชั้น 2

โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์
074 772 165-6

หมายเลขแฟกซ์:
074 772 167

ที่อยู่ อีเมล์
satunpeo@moe.go.th

 

รับข้อมูลข่าวสาร

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารของเรา

Search