ยินดีต้อนรับสู่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="Heading 1" tag="h3" text_align="center" font="custom" font_face_type="standard fonts" font_face_value="Courier New" font_style="bold" color="#bf2232" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#000000" appearing_animation="0" ]วิสัยทัศน์ (Vision)[/pb_heading][pb_text el_title="วิสัยทัศน์ (Vision)" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

จังหวัดสตูลจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชา

[/pb_text][pb_heading el_title="Heading 2" tag="h3" text_align="center" font="custom" font_face_type="standard fonts" font_face_value="Courier New" font_style="bold" color="#bf2231" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#000000" appearing_animation="0" ]พันธกิจ (Mission)[/pb_heading][pb_text el_title="พันธกิจ (Mission)" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

1. ส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาให้มีการบริหารจัดการตามแนวทางของศาสตร์พระราชา

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกช่วงอายุ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม

4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและเหมาะสม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม วินัย และจิตอาสา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่ สำนักงาน

อาคารหอสมุดกลางชั้น 2

โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์
074 772 165-6

หมายเลขแฟกซ์:
074 772 167

ที่อยู่ อีเมล์
satunpeo@moe.go.th

 

รับข้อมูลข่าวสาร

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารของเรา

Search