กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ

ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ ประกาศ

เอกสาร

  • ระเบียบ
  • คู่มือ
  • แบบฟอร์ม
  • รายงาน
  • ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของกลุ่ม

บุคลากร

นายอาณัติ มีบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายวราวุธ วงศาชนัท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายรอสลัน นารอยี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุดใส บุญเสน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ