ศธจ.สตูล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อขับเคลื่อน "TO BE NUMBER ONE"
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) ความร่วมมือในการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE และอำเภอ TO BE NUMBER ONE
ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น๔
ศาลากลางจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล ได้น้อมนำปณิธานแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน
ผู้ให้คำรับรองในข้อตกลงนี้ รับรองว่าจะร่วมกันสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือภาคส่วนในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้บรรลุผลสำเร็จ

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร