ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2563 จังหวัดสตูล
  • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 2563
    ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found