การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565

ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงานวันพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยกย่อสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่าง

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found