สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
วิสัยทัศน์ (Vision)

จังหวัดสตูลเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ
สานพลังการศึกษาตามพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

นิยามของวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูลให้บรรลุสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการความร่วมมือ เน้นการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการสร้างคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ตามวิถีพหุวัฒนธรรม ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงความภาคภูมิใจในอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun Geopark) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

พันธกิจ
 1. สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. เพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
 4. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์หลัก
 1. การสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ในด้านความรู้ (Hard Skills) และในด้านอารมณ์ (Soft Skills) เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกยุคใหม่
 3. ประชากรวัยแรงงาน สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน เพื่อส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 4. คนสตูลสามารถเข้าถึงโอกาสในการรับบริการการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
 5. คนสตูลมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก
 1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
 3. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น
 4. ร้อยละของคนสตูลได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. ร้อยละของคนสตูลมีความตระหนักรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. จังหวัดสตูลมีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เด็กและเยาวชนมีลักษณะทางสังคม ทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่ดี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชากรจังหวัดสตูล ได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ (ภัยจากโลกไซเบอร์ ยาเสพติด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ภัยธรรมชาติ)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชากรจังหวัดสตูล ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและวิถีพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงาน (Productivity)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 กำลังคนมีสมรรถนะสูงด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิตอย่างคุณภาพและเท่าเทียม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 มีระบบการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา แบบมีพันธะสัญญากับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้พื้นที่นวัตกรรมเป็นฐาน

 

 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
วิสัยทัศน์ (Vision)

บูรณาการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

นิยามของวิสัยทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็น เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

พันธกิจ
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล จากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึก รักษ์บ้านถิ่นเกิด อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการสื่อสารเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเป็นนักนวัตกรที่สร้างสรรค์
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสม
  ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  ให้มีสมรรถนะสอดรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
เป้าประสงค์
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีอัตลักษณ์ รักษ์บ้านถิ่นเกิดในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความพร้อมในด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
ค่านิยมองค์กร

“องค์กรทันสมัย ใส่ใจบริการ สานพลังการศึกษาพัฒนาสตูล”

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุขในสังคมพหุวัฒธรรม

กลยุทธ์

 1. เสริมสร้างการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
 3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในทุกระดับ
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ตลาดแรงงาน
 3.     ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 4. สนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
 2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
 3. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึง
 4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์

 1. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
 2. สนับสนุนและประสานงานการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน
 3. สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการทุกระดับทุกประเภทด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและความถนัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 2. ส่งเสริมการทำงานบูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา