วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชากรจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ อย่างมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  (0-6 ปี)  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน
 4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดสตูล
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้รองรับการศึกษาตลอดชีวิตและสังคมสูงวัย
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตอาสาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 7. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีระดับโลกสตูลให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์

 1. เด็กปฐมวัย (0-6 ปี)  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพตามช่วงวัย
 2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. ประชากรในจังหวัดสตูลมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน
 4. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
 5. ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 6. ประชากรจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางพหุวัฒนธรรม 
 7. องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล สู่การมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง   มั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ 1 การจัดให้เด็กวัย 0-6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีมุ่งเน้นการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

2. ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ (Parenting) การอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของครอบครัว

3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะด้าน ICT ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและการประสานแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสามารถคิดคำนวณได้อย่างสอดคล้องกับวัย

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนา จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้เข้าถึง

4. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นตามบริบทพื้นที่

5. ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาครู นักเรียน และสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6. สนับสนุนการขับเคลื่อน “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”

ยุทธศาสตร์ 3  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และความต้องการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียนในพื้นที่

2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพสู่ชุมชน

3. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐาน ฝีมือสู่ระดับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ 4  การเสริมสร้างให้ประชากรจังหวัดสตูลมีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพิ่มทางเลือกการเรียนการสอนออนไลน์ (ทุกระดับ) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมให้ประชากรในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์

1. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับประชากรในจังหวัดสตูลทุกระดับทุกประเภทด้วยวิธีการที่หลากหลายตามการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การติดตามนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพและความถนัด

ยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  คุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  จิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

2. เสริมสร้างการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

3. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังประชากรจังหวัดสตูลให้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ยุทธศาสตร์ 7 การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนงานบูรณาการระดับภาค (ภาคใต้)

3. ส่งเสริมให้ประชากรจังหวัดสตูลมีจิตสำนึกรับผิดชอบการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล       

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตและผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส

              กลยุทธ์

 1. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่เกาะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส