กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

นายชยวัฒน์ ภูขะโร

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายธีระยุทธ ชาตรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิตาพร แก้วเอียด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสายพิรุณ ชูแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสตูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และสิ่งที่น่าสนใ

แบบทดสอบบุคคลิกภาพเพื่อเรียนรู้ความเป็นตัวคุณ

บทเรียนออนไลน์สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

แจ้งเหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัดสตูล

ช่องทางรับแจ้งเหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัดสตูล