กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์
รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวมัสหลัน สาเอียด
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นางสาวพิธพร นิโกบ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นางสาวผกามาส เบญจศีลสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

นางสาววรัญญาภรณ์ หลีหนุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล