ยินดีต้อนรับสู่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

อำนาจหน้าที่

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="Heading 1" tag="h3" text_align="center" font="custom" font_face_type="standard fonts" font_face_value="Courier New" font_style="bold" color="#000000" border_bottom_width_value_="1" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#ed456c" padding_bottom_value_="5" appearing_animation="0" ]ประเด็นยุทธศาสตร์[/pb_heading][pb_text el_title="ประเด็นยุทธศาสตร์" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เกาะและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค Download

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค Download


        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค “ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัด ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

        (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย

        (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด

        (3) สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

        (4) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

         ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในจังหวัดต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

[pb_row][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="Heading 1" tag="h3" text_align="center" font="custom" font_face_type="standard fonts" font_face_value="Courier New" font_style="bold" color="#bf2232" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#000000" appearing_animation="0" ]วิสัยทัศน์ (Vision)[/pb_heading][pb_text el_title="วิสัยทัศน์ (Vision)" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

จังหวัดสตูลจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชา

[/pb_text][pb_heading el_title="Heading 2" tag="h3" text_align="center" font="custom" font_face_type="standard fonts" font_face_value="Courier New" font_style="bold" color="#bf2231" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#000000" appearing_animation="0" ]พันธกิจ (Mission)[/pb_heading][pb_text el_title="พันธกิจ (Mission)" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

1. ส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาให้มีการบริหารจัดการตามแนวทางของศาสตร์พระราชา

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกช่วงอายุ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม

4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและเหมาะสม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม วินัย และจิตอาสา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่ สำนักงาน

อาคารหอสมุดกลางชั้น 2

โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์
074 772 165-6

หมายเลขแฟกซ์:
074 772 167

ที่อยู่ อีเมล์
satunpeo@moe.go.th

 

รับข้อมูลข่าวสาร

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารของเรา

Search