ยินดีต้อนรับสู่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

จังหวัดสตูลจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชา

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาให้มีการบริหารจัดการตามแนวทางของศาสตร์พระราชา

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกช่วงอายุ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม

4. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและเหมาะสม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม วินัย และจิตอาสา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่ สำนักงาน

อาคารหอสมุดกลางชั้น 2

โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์
074 772 165-6

หมายเลขแฟกซ์:
074 772 167

ที่อยู่ อีเมล์
satunpeo@moe.go.th

 

รับข้อมูลข่าวสาร

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารของเรา

Search